Rozmiar: 8854 bajtów
logo stowarzyszenia

licznik

Karty pobytu

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony - karta czasowego pobytu

Przesłanki, jakie winien spełnić cudzoziemiec, aby ubiegać o uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony - kartę czasowego pobytu:
Cudzoziemiec, który wykaże, że zachodzą okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, może wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanie karty czasowego pobytu.

  Okolicznościami takimi mogą być w szczególności:
 • uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • podjęcie nauki,
 • zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim albo cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na osiedlenie się.

Kto wydaje decyzje w sprawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony (gdzie należy złożyć wniosek)?
Wniosek o udzielenie przedmiotowego zezwolenia składa się za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego właściwego ze względu na miejsce pobytu - jeżeli cudzoziemiec przebywa poza granicami Polski, lub do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca - jeżeli cudzoziemiec legalnie przebywa w naszym kraju.
Decyzje w sprawach zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanie karty czasowego pobytu oraz szczegółowe informacje o przebiegu procedury cudzoziemiec może uzyskać we właściwym dla miejscu zamieszkania polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym lub u wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

  Jakie dokumenty winien złożyć cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony?
  Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony obowiązany jest złożyć:
 • 2 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanie karty czasowego pobytu,
 • 2 kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,
 • zaświadczenie potwierdzające dokonanie obowiązku meldunkowego,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość,
 • znaki opłaty skarbowej lub dowód uiszczenia opłaty konsularnej,
 • ważny dokument paszportowy albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.
  Wojewoda, może w zależności od rodzaju sprawy w celu uzupełnienia dokumentacji zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony - opracowanie własne

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony powinien być złożony co najmniej na 45 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego zezwolenia na pobyt w RP.

 1. Trzeba złożyć:
  • 2 egzemplarze wypełnionego wniosku,
  • 4 aktualne, kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,
  • ważny dokument paszportowy (oryginał i kserokopia),
  • potwierdzenie zameldowania czasowego lub ksero KCP,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodu lub własnych środków materialnych i ich wysokość (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskiwanych dochodów + decyzja US o nadaniu NIP - osobistego),
  • wskazać miejsce planowanego zamieszkania na czas oznaczony w RP i przedstawić tytuł prawny do zajmowania tego lokalu na okres 2 lat (akt własności, umowa najmu lub notarialna zgoda właścicieli na zamieszkanie i zameldowanie).
 2. Urząd może zażądać:
  • odpisu aktu urodzenia,
  • aktualnego odpisu aktu małżeństwa,
  • zaświadczenie o niekaralności z twojego kraju,
  • zaświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec kraju pochodzenia.

Wszystkie dokumenty składane do Urzędów w Polsce muszą być przetłumaczone na język Polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Przebieg postępowania w sprawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony
Decyzje w sprawach zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego zamieszkania cudzoziemca zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji. Komendant wojewódzki Policji wyraża swoją opinię w formie postanowienia.
Wydanie decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony powinno nastąpić nie później niż w terminie miesiąca a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Od negatywnej decyzji służy cudzoziemcowi odwołanie. Można je złożyć do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem właściwego wojewody w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Organ odwoławczy rozpatruje odwołanie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania. Od decyzji ostatecznej cudzoziemcowi przysługuje prawo złożenia skargi do Naczelnego Sadu Administracyjnego.
Pierwsze zezwolenie udzielane jest na okres do 2 lat z możliwością przedłużenia, nie dłużej jednak niż do 10 lat.
Wniosek o przedłużenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanie karty czasowego pobytu uzasadniony koniecznością dalszego zamieszkiwania (czyli trwa przyczyna, dla której zostało ono udzielone) cudzoziemiec składa u wojewody, który udzielił zezwolenia.
Cudzoziemcowi można udzielić zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Oznacza to, że nawet spełnienie wymogów określonych w ustawie o cudzoziemcach nie nakłada na organ administracyjny obowiązku wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, albowiem ustawa nie przewiduje sytuacji, w której organ byłby zobowiązany do wydania przedmiotowego zezwolenia.
Uwaga
Sam fakt złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony nie legalizuje pobytu cudzoziemca na terytorium Polski. Cudzoziemiec winien opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności dotychczasowego zezwolenia na pobyt ( art. 12 ustawy o cudzoziemcach).

  Zezwolenie na osiedlenie się - karta stałego pobytu

  Jakie przesłanki należy spełnić, aby ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na osiedlenie się - kartę stałego pobytu?
  Zezwolenie na osiedlenie się (kartę stałego pobytu) można udzieli cudzoziemcowi, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:
 • wykaże istnienie trwałych więzów rodzinnych lub ekonomicznych z Rzeczypospolitą Polską,
 • ma zapewnione w Rzeczypospolitej Polskiej mieszkanie i utrzymanie,
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał w Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub może udokumentować nieprzerwany trzyletni pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto wydaje decyzje w sprawie zezwoleń na osiedlenie się (gdzie należy złożyć wniosek)?
Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i wydanie karty stałego pobytu składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamierzonego osiedlenia się cudzoziemca.
Decyzje w sprawach zezwoleń na osiedlenie się wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego osiedlenia się cudzoziemca.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i wydanie karty stałego pobytu oraz szczegółowe informacje o przebiegu procedury cudzoziemiec może uzyskać u wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu.

  Jakie dokumenty winien złożyć cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się?
  Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się zobowiązany jest złożyć:
 • 2 egzemplarze wypełnionego (ewentualnie 4*) wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i wydanie karty stałego pobytu,
 • 2 kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,
 • zaświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku meldunkowego,
 • dokumenty uzasadniające jego wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:
 • dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych zapewniających mieszkanie i utrzymanie,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie lub kwalifikacje,
 • znaki opłaty skarbowej.
  Organ rozpatrujący wniosek, może w zależności od rodzaju sprawy w celu uzupełnienia dokumentacji zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Zamieszczony tekst opracowany został na podstawie strony Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców.

* - niektóre informacje korygujemy na podstawie docierających do nas uwag.

strzałk do góry